Giấy phép lưu trú lao động tại Kuwait: Những quy định mới