Một số phong tục tập quán của người Cô Oét (Kuwait)