Phụ nữ ở Kuwait đã được trao đầy đủ các quyền chính trị