Tại sao nữ sinh Hà Nội lại từ chối học bổng Mỹ từ khối trường Ivy Leaguage?