Phân tích các yếu tố trong phốt lừa đảo, bán hàng fake gán cho LIXIBOX