Kuwait quan tâm tới tiềm năng kinh tế, du lịch của Việt Nam