Return to previous page

Sản lượng dầu của Kuwait vượt mức 3 triệu thùng